Szilveszteri és farsangi cikkek webáruháza

0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezeték név mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik.!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Az adatkezelésről

A Szabályzat célja
A Mezõfi Team Kft. (székhely: 7626 Pécs, Zöldellõ utca 7/b. cégjegyzékszám: Cg. 02-09-076924) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelõ), mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-70315/2013.
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történõ közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltatás alapelvei
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
Adatkezelés
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezõen kell megadnia a következõ személyes adatokat:
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • cím (+ számlázási és szállítási cím, ha ettõl eltérõ)
 • telefonszám
Webáruházakra jellemzõ cookie-k az úgynevezett 'jelszóval védett munkamenethez használt cookie', "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettõl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül történõ közléstovábbítás vagy arra az elõfizetõ vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idõtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. A Weboldalak külsõ (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhetõ oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyûjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelõsségét kizárja. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegû adatot továbbítanak Szolgáltató külsõ szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveirõl bõvebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ . Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetõsége van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelõen, a szolgáltatás teljes körû nyújtásának céljából Szolgáltató összegyûjtse és kezelje személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelésre a shop.mezofi.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelõ tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövõ szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelõ a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérõ célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása - hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel - a felhasználó elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõsségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés idõtartama
A regisztráció során kötelezõen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdõdik és annak törléséig tart. A regisztráció Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerzõdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megõrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történõ regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történõ adatkezeléseket.

Az adatokat megismerõ személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsõdlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belsõ munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvõ informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetõ, fuvarozó vállalat, könyvelõ) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külsõ szereplõk adatkezelési gyakorlatáért nem felelõs. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezõen meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás futárszolgálat részére Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja: Szállítás lebonyolítása. A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, tranzakciós összeg. Az adatokat a következõ adatkezelõnek továbbítjuk: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. levelezési cím: 2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2. telefonszám: 06-1-802 0265
E-mail: info@gls-hungary.com

www.arukereso.hu
Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759
Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. awww.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Facebook
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetõségek
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat illetve töröltetheti azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges idõtartamig megõrzi.Egyes adatait az Ügyfél a weboldalon maga helyesbítheti vagy szolgáltatót kérheti erre. Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság elõtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerûségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsõsorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, és a szükségszerû kapcsolattartást szolgálja. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott email címekre ajánlatot, reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld.

Egyéb rendelkezések
Abban esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl a felhasználót tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít arra, hogy a felhasználást az Ügyfél megtiltsa. Szolgáltató kötelezi magát, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.